ZENEI KÖNYVTÁRAK NEMZETKÖZI SZÖVETSÉGE MAGYAR NEMZETI CSOPORT
Association Internationale des Bibliothèques, Archives et Centres de Documentation Musicaux
AIBM MAGYAR NEMZETI CSOPORT
Székhely: 1014 Budapest, Táncsics u. 7.
E-mail: aibmhugmail.com
Főlap          Hírek, események          Kronológia          Beszámolók          Alapszabály          Közhasznúsági jelentések          Tagok          Képzés, továbbképzés

Közhasznúsági jelentés
Zenei Könyvtárak Nemzetközi Szövetsége Magyar Nemzeti Csoport
2014

A Zenei Könyvtárak Nemzetközi Szövetsége Magyar Nemzeti Csoport az Alapszabályban meghatározott feladatainak megfelelően 2014-ben is részt vett az Association Internationale des Bibliotheques, Archives et Centres de Documentation Musicaux (AIBM) munkájában. Tevékenységét meghatározták a nemzetközi szervezet által kiemelt feladatok és programok. A szervezet munkatervét a nemzetközi trendekhez igazodva, de a hazai igényekből kiindulva és közhasznú feladatainak figyelembe vételével fogalmazta meg.

Szakmai tevékenység
Nemzetközi kapcsolatok
2014-ben három fő – Gócza Julianna, Kaizinger Rita és Dr. Mikusi Balázs – képviselte Magyarországot az AIBM éves konferenciáján Antwerpenben, 2014. július 13. és 18. között. Tevékenységünk és kapcsolatrendszerünk nemzetközi téren is tovább bővült, aminek egyik legszebb bizonyítéka, hogy szervezetünk titkárát, dr. Mikusi Balázst az AIBM Bibliográfiai Bizottsága második ciklusra is megválasztotta alelnöknek, valamint felkérték, hogy vegyen részt a szervezeti struktúra átalakítását felügyelő bizottság munkájában (Ad Hoc Committee on Organizational Structure).
A konferencia során szerzett ismereteket és tapasztalatokat a Művészetek Palotájában rendezett összejövetelen osztottuk meg a kollégákkal október 29-én. A beszámoló előtt, amelyre meghívtuk az MKE Zenei Könyvtárosok Szervezete tagjait is, Kaizinger Rita bemutatta a Nemzeti Filharmonikusok Kottatárát, a program végén pedig még arra is lehetőség nyílt, hogy megnézzünk néhány próbatermet.

Nemzetközi adatbázisok
Az AIBM Magyar Nemzeti Csoport felügyelete és szakmai irányítása alatt tovább folyt a kurrens magyar zenei szakirodalom szemlézése, valamint az adatok bevitele a Répertoire International de la Littérature Musicale (RILM) adatbázisba. 2014-ben a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiumától kaptunk támogatást erre a munkára. A releváns magyar anyag kiválasztását, a szükséges adatok megállapítását és rögzítését az iBis adatbázis-kezelő rendszerbe Hanvay Hajnalka végezte. Ő készítette az új, magyar nyelvű kivonatokat, illetve javította a már kész absztraktokat, mindezt továbbítva a fordítónak. Szakmai szempontból a munkát az OSzK Zeneműtárának vezetője, dr. Mikusi Balázs felügyeli. E pályázati időszakban összesen 301 bibliográfiai leírás és angol nyelvű címfordítás, valamint 318 angol nyelvű absztrakt került a RILM adatbázisba. A fő forrásként szereplő magyar zenei folyóiratok évfolyamai már naprakészen szerepelnek a RILM-ben. Az AIBM éves konferenciáján zajlik mindig a RILM munka kiértékelése, összehangolása is. Antwerpenben ismét pozitív visszajelzést kaptunk munkánkról, és a nemzeti bizottságok vezetőinek megbeszélésén sok érdekes tapasztalattal gazdagodtunk.

2013 óta ismét aktív tagjai vagyunk a zenei kéziratok nemzetközi bibliográfiáját készítő Répertoire International des Sources Musicales (RISM) projektnek. Ezt a tevékenységet a frankfurti RISM Központ támogatja.
A 2012 és 2013 végén kapott támogatási összegből összesen 2750 RISM ID került az adatbázisba 2015. április végéig.
Az adatbeviteli munkát Hanvay Hajnalka végzi. A rekordok Bárdos Kornél városmonográfiáinak (Eger zenéje 1687–1887, Győr zenéje a 17–18. században és Sopron zenéje a 16–18. században) Vavrinecz Veronika által összeállított műjegyzékei alapján kerülnek az adatbázisba. A RISM Központ munkatársai folyamatosan ellenőrzik a bevitt adatokat, és nagyon elégedettek a pontos és alapos munkával.

Képzés
A Zenei könyvtári ismeretek továbbképzési programunk 3. moduljának indítására is megkaptuk az engedélyt az Akkreditációs Szakbizottságtól. Az első két 30 órás modul a zenei és a könyvtári alapismeretek elsajátíttatását célozza. A Feltárás, tájékoztatás és új technológiák a zenei könyvtárakban modul (60 óra) pedig a zenei dokumentumok formai és tartalmi feltárásával, illetve a szaktájékoztatással foglalkozik. Fontos része a tananyagnak a zenei könyvtárakban használható új technológiák megismertetése, és hangsúlyt kap a nyomtatott és hangzóanyagok digitalizálása is.
Akkreditált tanfolyamainkat a Könyvtári Intézet indítja, a helyszín a Budavári Palota, így a hallgatók számára mindig szervezünk könyvtárbemutatót is az OSZK Zeneműtárába. 2014-ben harmadik alkalommal oktattuk az 1. modult. 2012 óta 43 hallgató – megyei és városi könyvtárak, archívumok munkatársai, zeneiskolai tanárok – vett részt a képzésben. A kurzusok a hallgatói visszajelzések alapján nagyon sikeresnek bizonyultak.

Szervezet
2014-ben 11 intézményi és 7 egyéni tagunk volt, ebből 12-en tagjai a nemzetközi szervezetnek is.

A vezetőség háromszor ülésezett az év folyamán és az alábbi főbb kérdéseket vitatta meg:
  • az R projektek helyzete (feladatok, pályázatok, elszámolások),
  • a zenei könyvtáros továbbképzés,
  • a közhasznú tevékenységgel kapcsolatos feladatok, pl. az önkéntesek nyilvántartása.

Közgyűlésünket április 10-én az Országos Idegennyelvű Könyvtárban tartottuk. Szakmai és pénzügyi beszámolónkat megküldtük az Országos Bírósági Hivatalnak, valamint megjelentettük a honlapunkon is.

Szervezetünk folyamatosan együttműködik az MKE Zenei Könyvtárosok Szervezetével, az elmúlt év folyamán is rendeztünk közös programokat. A képzési program kialakításába és az oktatásba is bevontuk e szervezet tagjait. A közösen működtetett honlap megújítása ez évi terveink közt szerepel.
Programjaink megvalósításához jelentős szellemi és fizikai segítséget kapunk tagjainktól és néhány önkéntes, külsős szakembertől. Szervezetünk munkájához szívesen és önzetlenül csatlakoznak a zenei szakma elhivatott tagjai. Az év folyamán aktualizáltuk az önkéntesek nyilvántartását, és a pályázati elszámolásnál igazoltuk munkájukat. Regisztrált önkénteseink száma: 10 fő.
Egyesületünk 2014-ben is eredményes évet zárt, tevékenységünkről, rendezvényeinkről a honlapon található információ. Angol nyelvű 3 jelentésünk, amely a két konferencia közötti időszakot foglalja össze, a nemzetközi szervezet honlapján http://www.iaml.info/activities/hungary és a Fontes artis musicae-ben olvasható.

Gazdasági tevékenység
Szervezetünk alaptevékenységének ellátásához – a tagdíjakból származó bevétel mellett – folyamatos pályázati támogatásra van szükség.
2014-ben 3 pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Kulturális Alaphoz (NKA), mindhárom pályázatunk sikeres volt.
Az év folyamán két NKA-s támogatással számoltunk el, és januárban nyújtottuk be a szakmai és pénzügyi beszámolót a Magyar Művészeti Akadémiához (MMA).

A RILM adatbázis építéséhez 2011 óta a Nemzeti Kulturális Alap nyújt folyamatos támogatást. Ugyancsak az NKA támogatásának segítségével jutottunk el a nemzetközi konferenciára Belgiumba.
Ezúton is köszönetet mondunk a Nemzeti Kulturális Alapnak és a Magyar Művészeti Akadémiának, mert az ő segítségük tette lehetővé folyamatos működésünket és szakmai terveink megvalósítását.

A RISM munkákban való részvételünket a Frankfurti RISM Központ finanszírozza. Eddig két alkalommal kaptunk támogatást (2012, 2013). Az adatbázis építése folyamatos, a megállapodás értelmében 2014-ben zártuk le az első támogatási összeg felhasználását.

Szervezetünk 2014-ben részesült az SzJA 1%-os támogatásból, a kapott összeget az antwerpeni konferencián való részvételünk költségeinek kiegészítésére használtuk fel.

A könyvelési munkát, valamint az egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklete (PK 142) elkészítését külsős szakemberrel végeztetjük.

Végezetül szeretnék köszönetet mondani mindazon tagjainknak, akik támogatták, segítették munkánkat, és mindazoknak az önkéntes segítőknek, akik hozzájárultak programjaink megvalósításához!


ZÁRADÉK: A beszámolót és a közhasznúsági mellékletet a szervezet közgyűlése 2015. május 26-án egyhangúan elfogadta.


Budapest, 2015. május 26.

Gócza Gyuláné Turcsányi Julianna
elnök

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról


Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Zenei Könyvtárosok Szervezete