ZENEI KÖNYVTÁRAK NEMZETKÖZI SZÖVETSÉGE MAGYAR NEMZETI CSOPORT
Association Internationale des Bibliothèques, Archives et Centres de Documentation Musicaux
AIBM MAGYAR NEMZETI CSOPORT
Székhely: 1014 Budapest, Táncsics u. 7.
E-mail: aibmhugmail.com
Főlap          Hírek, események          Kronológia          Beszámolók          Alapszabály          Közhasznúsági jelentések          Tagok          Képzés, továbbképzés

Közhasznúsági jelentés
Zenei Könyvtárak Nemzetközi Szövetsége Magyar Nemzeti Csoport
2011

Szervezeti élet

Közhasznú egyesületünk 2011-ben is céljainak és küldetésének megfelelően tevékenykedett. Sikeres évet zártunk, hazai és nemzetközi programok aktív résztvevői voltunk és nagy lépést tettünk a RILM munkák ismételt megindítása és a zenei könyvtáros képzés területén.

2011-ben tagjaink száma 16 volt, ebből 13-an a nemzetközi szervezetnek is tagjai voltak, bár 2 intézményi tagunknak az év végéig sem sikerült rendezni a 2011-es évi tagdíjat. A Richter Archívumot és a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtárat továbbra is szeretettel látjuk rendezvényeinken, de - a Fontes előfizetését is biztosító - nemzetközi tagdíjat pillanatnyilag nem tudjuk befizetni részükre.
Beszámoló közgyűlésünket az Országos Idegennyelvű Könyvtárban tartottuk, 2011. május 18-dikán. A vezetőség négyszer ülésezett 2011-ben.
Megállapodásunknak megfelelően ez évben is együttműködtünk az MKE Zenei Könyvtárosok Szervezetével. Egyesületünk gazdag programjairól a honlapon található Kronológia ad összefoglalást, ugyanitt tájékoztatókat, ismertetőket teszünk közzé rendezvényeinkről.

Szakmai programjaink megvalósításához jelentős szellemi és fizikai segítséget jelent tagjaink és néhány külső szakember önkéntes munkája.


Szakmai tevékenység

I. Nemzetközi kapcsolatok, tanulmányutak, konferencia

Zenei Könyvtárak Nemzetközi Szövetségében a nemzeti tagozatok közül az IAML UK and Ireland Branch mellett 2010-ben az osztrák (IAML/Austria) szervezettel kötöttünk együttműködési megállapodást, közös szakmai programok megvalósítása céljából. Az AIBM Magyar Nemzeti Csoport 11 tagja háromnapos tanulmányutat tett Bécsben, 2011. április 28-tól 30-ig. A program a Wienbibliothek im Rathaus-ban indult a közös konferenciával, melynek programján szerepelt a magyar és az osztrák zenei könyvtárak rövid bemutatása, kölcsönös beszámoló a RISM és RILM munkálatokról, valamint a Bécsben rendezendő AIBM konferencia előmunkálatairól. Három jelentős zenei intézményben tettünk látogatást. Megismertük a Wienbibliothek im Rathaus, Music Information Center Austria, Musiksammlung der Österreichischen Nationalbibliothek tevékenységét. Szombaton néhány kolléga ellátogatott a Büchereien Wien-be, a bécsi városi közkönyvtárba.

A magyar delegáció látogatásának egyik legfőbb célja az volt, hogy a fiatal kollégák tapasztalatokat gyűjtsenek, bővüljön látókörük, szakmai kapcsolatokat építsenek ki az osztrák kollégákkal.

Az osztrák szervezet három jeles tagját (Dr. Thomas Aigner, Musiksammlung der Wienbibliothek im Rathaus, Dr. Thomas Leibnitz, Musiksammlung der Österreichischen Nationalbibliothek, Mag. Michaela Brodl, Archiv des Österreichischen Volksliedwerkes) május 10. és 11-én láttuk vendégül Budapesten. A programban szerepelt a FSZEK és az OSzK meglátogatása, a Zenetudományi Intézet Népzenei Archívumának és Népzenei Osztályának bemutatása valamint a ZTI és az Országos Széchényi Könyvtár közös rendezésében az „Opera és nemzet” című Erkel kiállítás megtekintése.

Az AIBM éves konferenciáját Dublinban rendezte, amelyen dr. Mikusi Balázs és Gócza Julianna vett részt. A nemzeti tagozatok vezetőinek ülésén elhangzott a magyarországi beszámoló is, amely a tagoktól kapott jelentések alapján készült. Nagy sikert aratott Mikusi Balázs Between Scyllae and Charybdes: Music in the National Széchényi Library című előadása. A Fontes 58/3. száma a nemzeti könyvtárak zenei gyűjteményeinek helyzetével foglalkozik, ebben a számban Mikusi Balázs tanulmánya is szerepel.
A konferencián való részvételünk eredményeképp tovább erősödött szervezeti pozíciónk, hiszen dr. Mikusi Balázst választották alelnöknek a Bibliográfiai Bizottságban.
A konferencián elhangzottakról és az AIBM megújulási törekvéseiről október 4-én beszámolót tartottunk, amelyre meghívtuk a Zenei Könyvtárosok Szervezetének tagjait is.

II. RILM

Dublinban is tárgyaltunk a nagy nemzetközi zenei repertóriumok (RILM, RISM) New York-i, illetve Frankfurt-i vezetőivel arról, hogyan tudna Magyarország ismét bekapcsolódni a nemzetközi munkába. A tárgyalások nem hoztak eredményt. Szeptemberben a Nemzeti Kulturális Alapprogramhoz benyújtottunk egy egyedi pályázatot, amelyen sikerült a RILM munkák megindításához megfelelő támogatást kapni. A munkát az AIBM megbízásából külsős munkatársak végzik.

III. Képzés

Képzési munkacsoportunk (Gócza Julianna, Gulyásné Somogyi Klára, Haszonné Kiss Katalin) a 2011. év folyamán Zenei könyvtári ismeretek címmel egy 120 órás tanfolyam tervet dolgozott ki. Két 30 és egy 60 órás blokkban foglaltuk össze a szükséges ismeretanyagot. Az első két modul (30 - 30 óra) a zenei és a zenei könyvtári alapismeretek elsajátíttatására törekszik. A modulok egymástól függetlenül, igény szerint választhatók. Bár zenei nagyhatalomként tartja számon Magyarországot a világ, sajnos tudjuk, hogy igencsak szükség van a zenei műveltség megerősítésére. Ezért azt gondoljuk, hogy a 2. modul hasznos lehet a tájékoztató és a feldolgozó munkában dolgozók számára is. A 3. modul (60 óra) a zenei könyvtári munka specialistáinak szól: a zenei dokumentumokat feldolgozóknak, és a szaktájékoztatóknak.
A program első modulját a Könyvtári Akkreditációs Szakbizottság engedélye alapján Zenei könyvtári alapismeretek címmel 2012 májusától indítja a Könyvtári Intézet.

A zenei élet főbb eseményeihez illeszkedtek intézményeink programjai. Tagjaink a nagy rendezvényeken igyekeztek jelen lenni. Tagságunk a Magyar Zenei Tanácsban lehetővé teszi, hogy részt vegyünk és képviseljük a zenei könyvtárak érdekeit.

Az MTA Zenetudományi Intézetének Könyvtára 2011-ben is elkészítette a magyar zenei szakirodalom rövid bibliográfiáját, amely a Recent Publications menüpont alatt megtalálható a nemzetközi szervezet honlapján, www.iaml.info.


Gazdasági tevékenység

A tagszervezeteink pontos tagdíjfizetése teszi lehetővé, hogy folyamatosan fenn tudjuk tartani tagságunkat a nemzetközi szervezetben.
A könyvelési munkát és a mérleg elkészítését külsős végzi.
Szakmai tevékenységünket csak pályázati támogatások segítségével tudjuk megvalósítani, ezért minden pályázati lehetőséget igyekszünk kihasználni. A 2011-es év folyamán 6 pályázattal dolgoztunk. Két NCA pályázat húzódott át 2010-ről, (ezeknek köszönhető például a bécsi tanulmányút) az elszámolást júniusban kellett elkészíteni. Két újabb pályázatot nyújtottunk be, összesen 100eft-ot sikerült kapnunk. Az NKA-hoz is benyújtottunk két pályázati anyagot, mindkettő támogatásban részesült! A dublini útra kapott 200eft-tal elszámoltunk, a RILM munkákra nyert összeget idén használjuk fel.
Ezúton is köszönetet mondunk a Nemzeti Kulturális Alapnak és a Nemzeti Civil Alapnak a pályázati támogatásokért, mert ezek tették lehetővé, hogy szakmai terveink ne csak tervek maradjanak.

Köszönetet mondok minden aktív tagunknak az éves munkáért és mindazoknak a külső segítőknek, akik hozzájárultak programjaink megvalósításához!

Budapest, 2012. március 28.

A közhasznúsági jelentést a szervezet 2012.05.03-án tartott közgyűlése elfogadta.

Gócza Gyuláné Turcsányi Julianna
elnök

Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Zenei Könyvtárosok Szervezete