ZENEI KÖNYVTÁRAK NEMZETKÖZI SZÖVETSÉGE MAGYAR NEMZETI CSOPORT
Association Internationale des Bibliothèques, Archives et Centres de Documentation Musicaux
AIBM MAGYAR NEMZETI CSOPORT
Székhely: 1014 Budapest, Táncsics u. 7.
E-mail: aibmhugmail.com
Főlap          Hírek, események          Kronológia          Beszámolók          Alapszabály          Közhasznúsági jelentések          Tagok          Képzés, továbbképzés

ZENEI KÖNYVTÁRAK NEMZETKÖZI SZÖVETSÉGE
MAGYAR NEMZETI CSOPORT
EGYESÜLETÉNEK
ALAPSZABÁLYA

1.§ A szervezet neve, székhelye, jogállása

1. Egyesület neve: ZENEI KÖNYVTÁRAK NEMZETKÖZI SZÖVETSÉGE MAGYAR NEMZETI CSOPORT

1.1. Egyesület neve franciául: Association Internationale des Bibliothèques, Archives et Centre de Documentation Musicaux (AIBM) Groupe National de Hongrie

1.2. Egyesület neve angolul: International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres (IAML) Hungarian National Branch

1.3. Egyesület neve németül: Internationale Vereinigung der Musikbibliotheken Musikarchive und Musikdokumentationszentren (IVBM) Ungarische Landesgruppe

1.4. Egyesület neve röviden: AIBM Magyar Nemzeti Csoport

1.5. Az Egyesület a magyarországi zenei könyvtárak, zenei képzőintézmények, dokumentációs központok, archívumok (továbbiakban zenei gyűjtemények) területén működő, azon intézmények, szervezetek és magánszemélyek szervezete, amelyek/akik munkájukkal és magatartásukkal a zenei kulturális örökség megóvását és fejlesztését és a zenei gyűjteményekkel kapcsolatos tudományos tevékenységet és kutatást, szakmai továbbképzést kívánják közhasznú tevékenységükkel szolgálni.

1.6. Az Egyesület székhelye: 1014. Budapest, Táncsics M. u. 7.

1.7. Az Egyesület működési területe: Magyar Köztársaság. Jellege: országos egyesület.

1.8. Az Egyesület alapítási éve: 2005.

1.9. Az Egyesület jogi személy.

1.10. Az Egyesület képviselője: az elnök.

1.11. Az Egyesület közgyűlés által elfogadott alapszabály szerint működik.

1.12. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenység jelen Alapszabály értelmében: párt érdekében végzett politikai tevékenység, az országgyűlési képviselői választáson történő jelöltállítás, a megyei, fővárosi önkormányzat képviselő-testületébe történő jelöltállítás, az Európai Parlament tagjának történő jelölés, a megyei jogú város képviselő-testületébe történő jelöltállítás, valamint a polgármester jelölése; nem minősül közvetlen politikai tevékenységnek a külön törvényben meghatározott nemzetiségi szervezet által a helyi, illetve nemzetiségi önkormányzati képviselői választáson történő jelöltállítás valamint a polgármester jelölése.

2. § Az Egyesület közfeladatokhoz kapcsolódó tartós közérdekű céljai

2.1 Az Egyesület közfeladatokhoz kapcsolódó tartós közérdekű célja, hogy

a.) részt vegyen a hazai zenei könyvtárpolitika alakításában;

b.) képviselje a magyar zenei gyűjtemények szakmai érdekeit;

c.) gyarapítsa tagjai szakmai ismereteit, foglaljon állást és vegyen részt zenei könyvtárosok, gyűjteménygondozók képzésében és továbbképzésében;

d.)  közreműködjék a magyar zenei kulturális örökség megőrzésében és megóvásában;

e.) támogassa és előmozdítsa a zenei gyűjtemények nemzetközi együttműködését a tudományos kutatások segítésével és a tudományos eredmények cseréjével;

f.)  közvetítse a külföldi eredményeket és szorgalmazza a felhasználható tapasztalatok alkalmazását;

g.) részt vegyen a nemzetközi kutatásokban, programokban;

h.) előmozdítsa és ápolja az együttműködést külföldi szervezetekkel, különös tekintettel az Európai Unió tagországainak zenei gyűjteményeire;

i.) segítse és biztosítsa Magyarország részvételét az AIBM nemzetközi együttműködést szorgalmazó és igénylő programjaiban;

j.) közhasznú tevékenységéből tagjai és nem tag kívülállók az alábbi 3. pontban részletezett módon egyaránt részesüljenek.

2.2 Az Egyesület közhasznú jogállására, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 34.§ a) pontjára tekintettel az alábbi jogszabályokban meghatározott közfeladatok közvetlen és közvetett megvalósítása érdekében az Egyesület az alábbi közhasznú tevékenységeket látja el, illetve segíti az állami feladat ellátását végző intézmények munkáját:

a.)  tudományos kutatások támogatásának szervezése, (A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló  1997. évi CXL. Törvény, a továbbiakban: Kultv.) 55. § (1) h) szerint;

b.)  zenei könyvtárosok képzésének, továbbképzésének támogatása, szervezése a  Kultv. 66 § f) és a 1/2000.(I.14) NKÖM r. 2.§ (1) a. pontra tekintettel;

c.) publikációk, szakmai kiadványok megjelentetése és terjesztése, Kultv. 55. § (1) h) szerint; 

d.)  hazai és nemzetközi konferenciák, szemináriumok, tanulmányutakon való részvétel szervezése és támogatása a Kultv. 55. § (1) j) szerint;

e.) kulturálistevékenység a helyi önkormányzatok és szerveik, köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségi szervek feladat és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 121. § a)- b) pontjaiban, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 7. pontjában foglaltak teljesülése céljából a Kult tv. 55. § (1) i), és a 60 § (3) bek. g. pontja szerint;

f.)  kulturális örökség megóvása a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 4. § (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23.§ (4) bekezdés 5. valamint 16 és 17. pontjában foglaltak megvalósulásának elősegítése céljából. a Kult.tv 60 § (3) bek. és 63 § (4) bekezdésében való közreműködés útján.

 

3.§ Az Egyesület működése során

a.)  részt vesz az AIBM nemzetközi feladataiban, az eredményekről tájékoztatja a hazai tagságot;

b.) részt vesz a szakmai szabványok és szabályzatok előkészítésében;

c.)  tájékoztatja tagságát és a nagyközönséget a nemzetközi és hazai tudományos eredményekről és az Egyesület tevékenységének szakmai eredményeiről;

d.) támogatja és elősegíti a bevált külföldi eredmények adaptálását a hazai gyűjteménykezelési gyakorlatba;

e.) kapcsolatot tart hasonló külföldi egyesületekkel, segíti a nemzetközi tapasztalatcserét (külföldi előadók meghívásával, esetenként tanulmányutak szervezésével, a nyelvtanulás fontosságának propagálásával), együttműködést alakít ki a zenei gyűjtemények egyes részterületeivel foglalkozó hazai intézményekkel és egyesületekkel;

f.)  vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. E tevékenysége eredményeként jelentkező bevételeit és egyéb jövedelmeit közhasznú céljainak és feladatainak megvalósítására fordítja;

g.) zenei gyűjteményekkel kapcsolatban szaktanácsadást végez;

h.) részt vesz és véleményt nyilvánít a zenei gyűjteményekben dolgozó szakemberek képzési, továbbképzési rendszerének és követelményszintjének kialakításában;

i.) közhasznú tevékenységének ellátásával a nem tag, kívülállók számára is biztosítja a fenti szolgáltatást működése során éves munkaprogramja szerint.

4.§ Az Egyesület tagjai

4.1. Az Egyesület tagjai: rendes, pártoló és tiszteletbeli.

4.2. Az Egyesület rendes tagja lehet minden olyan természetes személy, vagy zenei intézmény, aki/amely annak célkitűzéseit, alapszabályát elfogadja és vállalja a tagsággal járó kötelezettségeket.

4.3. Az Egyesület pártoló tagja lehet az Egyesület működéséhez, tevékenységéhez anyagi és szakmai vagy egyéb támogatást nyújtó magánszemély, jogi és nem jogi személy, szervezet.

4.4. Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet az a magánszemély, aki a zenetudományi, zenei örökségvédelem területén jelentős eredményeket ért el, illetve ezek fejlődését elősegítő kiemelkedő közéleti tevékenységet folytat, vagy az Egyesület javára különleges szolgálatokat teljesít.

4.5. Az Egyesület pártoló és tiszteletbeli tagjai külföldi állampolgárok is lehetnek.

4.6. Az Egyesület közgyűlésének, a szervezet céljaival összhangban, jogában áll tagsági viszonyt érintő megállapodásokat kötni a működési területén tevékenykedő más szakmai egyesületekkel.

5.§ A tagok jogai és kötelességei

5.1. Az Egyesület tagja

a.) az Egyesület tevékenységében és rendezvényein részt vehet, és kezdeményezheti  egyes kérdések megvitatását;

b.) választhat és választható az Egyesület szerveibe;

c.) az Egyesület fórumain felszólalhat, javaslatot tehet , intézkedéseket kezdeményezhet, szavazhat, a döntéshozatalban részt vehet;

d.) az Egyesület eszközeit, szolgáltatásait és a tagságot megillető kedvezményeket igénybe veheti;

e.) az Egyesület tevékenységéhez elméleti és gyakorlati segítséget igényelhet.

5.2 Az Egyesület tagja köteles

a.)  az egyesületi célkitűzések és feladatok megvalósításában a legjobb tudása szerint részt venni, különösen vonatkozik ez az általa elvállalt feladatok és megbízások pontos teljesítésére.

b.) köteles az alapszabályt és az Egyesület által hozott határozatokat betartani.

c.)  amennyiben az alapszabály másképpen nem rendelkezik, a csoport valamennyi tagjának egyenlő jogai és kötelezettségei vannak.

d.) a tagdíjat a közgyűlés által meghatározott összegben és meghatározott időpontig egy összegben befizetni.

e.)   Az alapszabály és az egyéb egyesületi szabályzatok rendelkezéseit, az Egyesület szerveinek határozatait, intézkedéseit betartani és végrehajtani.

5.3. Az Egyesület pártoló tagját megilletik mindazok a jogok és kötelezettségek, mint az egyesület tagját, az üléseken tanácskozási joggal részt vehet, azonban a közgyűlésen szavazati joggal nem rendelkezik, így tisztségviselő sem lehet. A pártoló tagi tagdíj minimális mértékére vonatkozóan az Egyesület közgyűléseinek határozata az irányadó azzal, hogy ez a minimális mérték nem lehet magasabb, mint a rendes tagdíj 50%-a.

5.4. Az Egyesület tiszteletbeli tagját megilletik mindazok a jogok és kötelezettségek, mint az egyesület tagját, azonban a közgyűlésen szavazati és tanácskozási joggal nem rendelkezik, így tisztségviselő sem lehet és tagdíj fizetése alól mentesül.

5.5. A szervezet jogi személy tagjai jogaikat és kötelezettségeiket a bejegyzett képviselőik révén gyakorolják, illetve teljesítik.

6.§ A tagsági viszony keletkezése

6.1. A felvételi kérelmet a vezetőséghez kell benyújtani. A felvételről vagy elutasításról a vezetőség dönt.

6.2. A tagsági viszony a kérelemnek (belépési nyilatkozat) a vezetőség által történt nyilvántartásba vételével és a tagdíj első befizetésével keletkezik.

6.3. Tiszteletbeli tagok személyéről a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel dönt.

7.§ A tagsági viszony megszűnése

7.1. Az egyesületi tagsági viszony kilépéssel, törléssel vagy kizárással szűnik meg.

7.2. Kilépéssel szűnik meg a tagsági viszonya annak, aki ezt a vezetőségnél írásban bejelenti. A kilépés a tag erről szóló értesítésének a vezetőség által történő kézhezvételétől hatályos.

7.3. Törléssel szűnik meg az egyesületi tagsága annak a személynek, aki meghalt, illetve annak a testületnek, amelyik jogutód nélkül megszűnt. A vezetőség törölheti a tagok sorából azt is, akinek több mint egyévi tagdíjhátraléka van és azt felszólításra sem fizeti be a felszólítástól számítva két hónapon belül.

7.4. Kizárás a tag jogszabályba, az alapszabályba ütköző és a szakmai etikai normáit sértő tevékenység vagy magatartás miatt történhet, amely az Egyesület céljainak teljesülését és/vagy közhasznú tevékenységét akadályozza. A kizárás alatt lévő tag jogosult a védekezésének előterjesztésére, mely nélkül kizárást eredményező érvényes határozat nem hozható. A kizárás kérdésében való döntés első fokon a vezetőség, másodfokon a közgyűlés hatáskörébe tartozik.

8.§ Az Egyesület szervezete

8.1.  Közgyűlés

8.1.1. Az Egyesület legfelsőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlés az Egyesületet érintő minden kérdésben dönthet.

8.1.2.  A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a.)  az alapszabály megállapítása és módosítása;

b.) az Egyesület ügyintéző, képviselő szerveinek és vezető tisztségviselőinek megválasztása és visszahívása. Visszahívásra abban az esetben kerülhet sor, amennyiben intézményi tag képviseletében eljáró tisztségviselőnek az intézménynél betöltött képviseleti jogosultsága megszűnik, vagy egyébként a természetes személy, vagy az intézményi tag képviseletében eljáró tisztségviselő lemond. A visszahívás esetén is a tisztségviselő jogosult védekezésének előterjesztésére;

c.)  Az Egyesület hosszú távú (két közgyűlés közötti időszakra szóló) általános és gazdasági tervének megállapítása – ezekről és a vezetőség munkájáról beszámoló elfogadása;

d.) az Egyesület más egyesületekkel való egyesülésének, feloszlásának kimondása.  A feloszlás kimondása esetén az Egyesület vagyonának felhasználásáról szóló döntés;

e.)  döntés másodfokon egy tag kizárásával kapcsolatos ügyekben;

f.)  a vezetőség határozatai, döntései elleni panaszok elbírálása;

g.) A közhasznúsági jelentés elfogadása minden év május 31. napjáig, és a határozathozatal közzététele;

h.) A tagdíj összegének meghatározása;

i.) Az éves beszámoló elfogadása;

j.) Az éves költségvetés elfogadása;

k.) Döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály vagy az alapszabály hatáskörébe utal.

8.1.3. Közgyűlést szükség szerint, de legalább évente össze kell hívni. Közgyűlést kell akkor is összehívni, ha ezt a tagok 1/10-e az ok és cél megjelölésével írásban indítványozza.

8.1.4. Az Egyesület Vezetősége indokolt esetben bármikor rendkívüli közgyűlést hívhat össze a rendes közgyűlés szabályainak megfelelően. Ebben az esetben a rendkívüli közgyűlés indokát a meghívóban meg kell jelölni.

8.1.5. A közgyűlést a Vezetőség a közgyűlés előtt legalább 8 nappal a tagoknak elküldött írásbeli meghívóval hívja össze, oly módon, hogy az írásbeli meghívó tartalmazza a közgyűlés napirendjét. A tag személyesen, jogi személy képviselőjén keresztül, illetve jogi személy tag teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt meghatalmazással ellátott megbízottján keresztül vehet részt a közgyűlésen. Természetes személy tag a közgyűlésen kizárólag személyesen járhat el.

8.1.6. A közgyűlés ülései nyilvánosak. A közgyűlés határozatképes, ha a szavazóképes tagság több mint 50 %-nak képviselete jelen van. Határozatképtelenség esetén a közgyűlést ismételten össze kell hívni 8 napon belüli időpontra. A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes a közgyűlés eredetileg közölt napirendje tekintetében, ha a fentiekről a tagokat az eredeti meghívóban már előre tájékoztatták.

8.1.7. A közgyűlés a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a közgyűlés elnökének szavazata dönt. Az ügyintézőket és a képviselő szerveket titkos szavazással kell megválasztani. E szervek tagjai nem lehetnek egymással alá- ill. fölérendeltségi viszonyban munka vagy szolgálati jogviszonyban, illetve nem lehetnek egymásnak közeli hozzátartozói.

8.1.8. A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, vagy élettársa a határozat alapján kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az egyesület cél szerinti juttatásai keretében bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a tagnak a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az egyesület céljának megfelelő cél szerinti juttatás.

8.1.9. A közgyűlésen elhangzottakról jegyzőkönyv készül oly módon, hogy abbóla közgyűlés döntésének tartalma, helye időpontja és hatálya, valamint a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható legyen.  A jegyzőkönyvet két jelenlévő tag hitelesíti.

8.1.10. Az Egyesület, mint közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásávalegyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles letétbe helyezni és közzétenni. A beszámolóba, közhasznúsági mellékletbe bárki betekinthet és abból saját költségére másolatot készíthet.

A beszámoló és a közhasznúsági melléklet elfogadása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik, melyet egyszerű szótöbbségi döntéssel fogadnak el jelen Alapszabályban foglaltak szerint.

A beszámoló, közhasznúsági melléklet tartalmára, valamint az Egyesület  könyvvezetésére a 2011. évi CLXXV. törvény 28.§-30.§, 46.§-ban foglalt  rendelkezések  az irányadók  az egyéb vonatkozó  jogszabályi rendelkezések  mellett.

Az Egyesület a tárgyévre vonatkozó beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét a jelen Alapszabályban foglaltak, valamint a mindenkor hatályos  jogszabályi előírásainak megfelelően hozza  nyilvánosságra, helyezi letétbe  a tárgyévet  követő év május 31. napjáig.

8.1.11.   A közgyűlés a határozatait írásban is meghozhatja.

A közgyűlés tartása nélkül döntésre bocsátott határozatok tervezetét a tagoknak az vezetőség írásban köteles megküldeni úgy, hogy a döntésre a tagoknak legalább tizenöt nap álljon rendelkezésre. A tagok e határidő eltelte előtt küldhetik meg írásban szavazatukat.

A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő öt napon belül, vagy ha valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor e naptól számított öt napon belül a vezetőség megállapítja a szavazás eredményét és azt további öt napon belül írásban közli a tagokkal.

Kétség esetén a döntésre bocsátott határozattervezeteknek a tagokhoz történt megérkezését az egyesület, a szavazatnak a határidő letelte előtt történő elküldését és az egyesülethez történt megérkezését a tag köteles bizonyítani.

A tagok legalább 1/10-nek kérésére össze kell hívni a közgyűlést a határozattervezetek megtárgyalására.

A közgyűlés tartása nélkül történő határozathozatalra a közgyűlésre vonatkozó szabályok megfelelően alkalmazandók. Az írásbeli határozathozatal nem érinti a 8.1.3. pontban foglalt évente legalább egy alkalommal történő ülésezési kötelezettséget.

8.2 Vezetőség

8.2.1   A két közgyűlés közötti időtartamra az Egyesület legfőbb döntést hozószerve a Vezetőség (továbbiakban és előzőekben: Vezetőség), amelynek  megbízatása 3 évre szól. A vezetőség tagjai újraválaszthatók.

8.2.2.  A közgyűlés legalább háromtagú Vezetőséget választ,amelynek tagjai közül közvetlenül a közgyűlés választja meg az elnök, a titkár és a kincstárnok (gazdasági vezető) személyét.

8.2.3.  A Vezetőség feladat- és hatásköre:

·  irányítja és szervezi a közgyűlés határozatainak végrehajtását

·  a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó, valamint olyan kérdések kivételével, amelyekben egyébként a közgyűlés dönt, az Egyesületet érintő bármely kérdésben határozatot hoz, intézkedik, és a közgyűlést informálja

·  előkészíti a közgyűlés elé kerülő határozati javaslatokatés beszámolókat, különösen az éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést

·  összehívja a rendes és rendkívüli közgyűlést, meghatározza az ülések helyét, idejét és javaslatokat tesz a tárgysorozatokra

·  dönt a tagfelvételekről

·  meghatározza a tagdíjak befizetésének módját

·  munkatervet készít, és gondoskodik annak végrehajtásáról

·  döntéseiről nyolc napon belül írásban tájékoztatja a tagokat

·  a munkaterv végrehajtása céljából és keretében munkacsoportokat hoz létre

·  a közhasznúsági jelentés közzétételének elrendelése

8.2.4.  A Vezetőség a fenti hatásköréből nem ruházhatja át a közgyűléssel kapcsolatos hatásköreit, nevezetesen a közgyűlés összehívására, a beszámolás (ideértve a közhasznúsági jelentést is) és a közgyűlés előtti tájékoztatási kötelezettségre vonatkozókat, valamint az egyesületet érintő és a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe (illetve azon kérdések körébe, melyekben egyébként a közgyűlés határoz) nem tartozó határozathozatali, intézkedési jogosítványait, illetve amit az alapszabály a Vezetőség kizárólagos hatáskörébe utal.

8.2.5   A Vezetőség ülései nyilvánosak. Az elnök, vagy a titkár zárt ülést rendelhet el, ha azt a személyiségi jogok védelme és az egyéb jogszabályban írottak lehetővéilletve szükségessé teszik.

8.2.6.  A Vezetőség üléseit legalább félévente tartja. A Vezetőség határozatképes, ha a tagok 2/3-a jelen van. A határozatokat egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozzák. Bármelyik tag javaslatára a Vezetőség dönthet a titkos szavazás mellett. A Vezetőség üléseit az elnök hívja össze a napirend közlésével egyidejűleg. A Vezetőség döntéseit írásban is meghozhatja, amelynek eljárási szabályaira a 8.1.11. pontban foglalt eljárási szabályok az irányadók.

8.2.7.  A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója vagy élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az egyesület cél szerinti juttatásai keretében bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a tagnak a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az egyesület céljának megfelelő cél szerinti juttatás.

8.3.  Az Elnök

Az Elnök feladata és hatásköre:

· képviseli az Egyesületet,

· vezeti a közgyűléseket,

· munkáltatói jogokat gyakorol az alkalmazottak felett,

· felelős az Egyesület nemzetközi kapcsolataiért,

· a Vezetőség és a közgyűlés határozatairól az ülések jegyzőkönyveinek felhasználásával az elnök olyan nyilvántartást vezet, amelyből megállapítható a vezetőség és a közgyűlés döntéseinek tartalma, időpontja, hatálya, illetve a döntését a támogatók és ellenzők számaránya, nyílt szavazás esetén személye,

· kialakítja és vezeti az Egyesületet,

· kapcsolatot tart a nemzetközi szervezetekkel és az AIBM vezetőségével,

· a beszámolót a közgyűlés elé terjeszti,

· az egyesület ügyeiben önálló aláírási joggal rendelkezik,

· a vezetőséggel egyetértésben pályázatokat nyújt be,

· az egyesület bankszámlája felett a kincstárnokkal (gazdasági vezetővel) együttesen jogosult rendelkezni.

8.4. A Titkár

A Titkár feladata és hatásköre:

  • az elnök távollétében ellátja az elnöki feladatokat, és az elnök akadályoztatása esetén képviseli az egyesületet
  • előkészíti és vezeti a vezetőség üléseit, gondoskodik a határozatok végrehajtásáról,
  • szervezi az ügyviteli feladatok ellátását
  • gondoskodik a tagok és a társszervezetek közötti információáramlásról, a vezetőség részéről az esetileg létrehozott munkacsoportokkal kapcsolatot tart
  • az elnök által ráruházott feladatokat ellátja
  • biztosítja az Egyesület irataiba történő betekintést, a döntések és a beszámolók nyilvánosságát

8.5. Az Egyesület a döntések végrehajtásának szervezésére, a gazdálkodás és ügyvitel irányítására főállású dolgozókat alkalmazhat.

8.6  A Vezetőség és Közgyűlés határozatait az érintettekkel írásban vagy a jegyzőkönyvmegküldésével tudatja.A nyilvánosságra hozatalra szükség illetve jogszabályi előírás szerint a honlapon kerül sor. Az egyesület irataiba történő betekintésre előzetes egyeztetés alapján van lehetőség.

8.7  A Kincstárnok (gazdasági vezető)

A Kincstárnok feladata és hatásköre:

·  nyilvántartja a szervezet vagyonát,

·  ellenőrzi és pontos nyilvántartást vezet a közgyűlés által meghatározott tagdíjak befizetéséről és a pályázatokból befolyt bevételekről,

·  gondoskodik a nemzetközi szervezeti tagdíj befizetéséről, amely egyben az AIBM hivatalos lapja , a FONTES ARTIS MUSICAE c. folyóirat előfizetése,

·  az egyesület pénzeszközeit bankszámlán tartja,

·  az egyesület gazdálkodásáról minden évben beszámolót készít, és azt a közgyűlés összehívásával egy időben a tagság elé terjeszti,

·  a bankszámla feletti rendelkezési jogot a z Elnökkel együttesen gyakorolja.

8.8 Felügyelő Bizottság

8.8.1 Abban a gazdálkodási évben, amikor az Egyesület bevételei elérik az 5.000.000,-Ft összeget, a közgyűlés Felügyelő Bizottságot köteles választani, amelynek megbízatása 3 évreszól.

8.8.2 A Bizottság tagjai közül elnököt választ. A FelügyelőBizottság három tagból áll.

8.8.3 A Felügyelő Bizottság a szükséghez képest, de legalább évente ülést tart. Üléseit a bizottság elnöke hívja össze a napirend közlésével együtt, és az elnök vezeti. A felügyelő bizottság határozatképes, ha a tagok 2/3-a jelen van. A határozatokat egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza.

8.8.4 A Felügyelő Bizottság folyamatosan ellenőrzi az Egyesület gazdálkodását. A Bizottság tagjainak nincs utalványozási joga, ilyen jogkörrel fel nem ruházhatók. A Felügyelő Bizottság tapasztalatairól írásban tájékoztatja a vezetőséget és intézkedéseket indítványozhat, intézkedései javaslatának elutasítása esetén közgyűlést hívhat össze. A Felügyelő Bizottság tagjai az Egyesület minden iratában betekinthetnek és az Egyesület bármely tisztségviselője, tagja vagy alkalmazottja köteles kérésükre a szükséges felvilágosítást megadni.

8.8.5 A Felügyelő Bizottság tagjait a közgyűlés is összehívhatja. A Bizottság a tevékenységéről a közgyűlésnek köteles beszámolni.

8.8.6 A Felügyelő Bizottság tagjai nem lehetnek az egyesület tisztségviselői. A Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja tekintetében a 9.6. pontban foglaltak az irányadók.

8.9  Az Egyesületi tagok az egyesületi tevékenységet az egyesület tagozatain belül folytatják. Az egyesületen belül a következő tagozatokon belül kerül sor a feladatok ellátására:

a.)  Nemzetközi tagozat

b.)   Nemzeti tagozat

Az intézményi tagok vállalják a nemzetközi tagozatban folytatott tevékenységet, ezzel biztosítva a nemzetközi tagozat működését.

Az egyesület egyéni tagja a felvételekor nyilatkozik arra, hogy melyik tagozatban kíván részt venni. Az egyéni tagok számára az éves beszámoló fordulónapjáig (december 31.) van lehetőség tagozatváltásra.

A tagozatok taglistáját a Vezetőség tartja nyilván.

9.§ Választási szabályok

9.1  Az egyesület tisztségviselőinek választása titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel történik.

9.2 Az egyesületben történő bármilyen választáson – kivéve a választott testületek saját soraiból történő elnökválasztást – valamennyi rendes tag egyenlő jogokkal vesz részt, mindenki választó és választható.

9.3 A közgyűlésen történő választást a vezetőség készíti elő, a vezetőség felel a szavazás áttekinthető, ellenőrizhető, szabályos lebonyolításáért.

9.4 Egy személy csak egy tisztségviselői posztra jelölhető. A jelölést az alábbi sorrendben kell megtenni:

- az Egyesület elnöke

- az Egyesület titkára

- az Egyesület kincstárnoka (gazdasági vezető)

Megválasztottnak azt a jelöltet kell tekinteni, aki a leadott érvényes szavazatok többségét megszerezte.

9.5. A jelölt köteles az egyesületet előzetesen tájékoztatni arról,  ha ilyen tisztséget  egyidejűleg más közhasznú szervezetben is betölt.

9.6. A közhasznú szervezet megszűntét követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget: (1) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, (2) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, (3) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, (4) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

10. § Az Egyesület anyagi forrásai, közhasznú gazdálkodása és szolgáltatásainak igénybevétele

10.1.  Az Egyesület anyagi forrásai:

a.) tagdíjak

b.)jogi személy, vagy magánszemély által az Egyesületnek nyújtott támogatás

c.)egyéb forrásokból származó bevételek (állami támogatás, tanfolyamok, kiadványok vállalkozások bevételei, adományok alapítványok stb.)

10.2.  Az Egyesület, mint közhasznú szervezet gazdasági vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott egyesületi célok megvalósítására és a közhasznú tevékenységre fordítja.

10.3.  Az Egyesület megalakulásának évében az anyagi forrásai (bevételek) nem érik el az ötmillió forint összeget.

10.4. Az Egyesület  közhasznú szolgáltatásait a céljaiból adódó kötöttségek figyelembevételével bárki nemre, fajra, életkorra, származásra vonatkozó vagy egyéb bármilyen jellegű jogellenes megkülönböztetés nélkül igénybe veheti.

10.5. Az Egyesület, mint közhasznú szervezet részére juttatott adományokat az adományozó nyilvántartásában beállított könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni.

11. § Az Egyesület megszűnése

11.1. Az egyesület megszűnik:

-  ha feloszlását, vagy másik egyesülettel történő egyesülését a közgyűlés kétharmados határozattal kimondja, vagy

-  ha arra jogosult szerv feloszlatja, illetve megszűnését megállapítja

11.2. Az egyesület – megszűnése esetén - köteles köztartozásait rendezni és megmaradó vagyonát hasonló célokat szolgáló szervezet rendelkezésére bocsátani.

12.§Vegyes és záró rendelkezések

12.1 Az Egyesület alapítói kijelentik:az egyesület céljai között szerepel, hogy az AIBM Magyar Nemzeti Csoportjaként működjön. Egyesület alapítói kijelentik, hogy az Egyesület alapszabálya nem ellentétes az AIBM alapokmányával, és az AIBM fő célkitűzéseivel összhangban került megállapításra.

12.2   A közhasznúsági jelentés közzétételére, tájékoztatásra az egyesület működésérőlés közhasznú tevékenységének kívülállókáltali igénybevételének módjáról, internetes honlapon kerül sor.

12.3   Az egyesület tagjainak a feladatok ellátása miatt felmerült költségeit az Egyesület megtérítheti. A tisztségviselők részére tiszteletdíj állapítható meg.

12.4 Az egyesület feladatainak teljesítése érdekében fizetés illetve megfelelő díjazás ellenében alkalmazottat és szakértőket vehet igénybe, továbbá közhasznú tevékenységének ellátásához közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy segítségét veheti igénybe.

12.5 Befektetési tevékenységet az egyesület egyáltalán nem folytat.

12.6 Az Alapszabály által nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv valamint a 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései, illetve a civil szervezetekre vonatkozó egyéb jogszabályok az irányadók.

Az egyesület alapszabálya 2005.04.11. napján került elfogadásra. Módosításra és pontosításra 2005.09.07., 2005.10.21., 2005.11.10. és 2013. 05.16. napján került sor. 2013. 05.16. napján a fenti egységes szerkezetben került megállapításra.

Budapest, 2013. május 16.

Gócza Gyuláné Turcsányi Julianna

elnök


Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Zenei Könyvtárosok Szervezete